پایه دهم

هندسه
هندسه - فصل 4 - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
دين و زندگي
دين و زندگي - درس فضيلت آراستگي - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
رياضي
رياضي پايه دهم - پارت 3 - فصل7 - مجتمع علامه طباطبايي
رياضي
رياضي پايه دهم - پارت 2 - فصل7 - مجتمع علامه طباطبايي
رياضي
رياضي پايه دهم - پارت 1 - فصل7 - مجتمع علامه طباطبايي
فارسي
بخش دوم فارسي - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
فارسي
فارسي - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی پایه دهم - فصل ششم گفتار سوم - دبیرستان علامه طباطبایی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی - حل تست درس 4 - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
شيمي - حل تست - پايه دهم تجربي - پارت3 - مجتمع علامه طباطبايي
شیمی
شيمي - حل تست - پايه دهم تجربي - پارت2 - مجتمع علامه طباطبايي
ریاضی
آموزش رياضي - حل تست فصل 6 - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
هندسه
آموزش هندسه - ادامه درس اول از فصل 4 - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زیست - گفتار 2 فصل 6 - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی
آموزش ریاضی - درس 3 فصل 6 - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته ریاضی
فیزیک - حل تست مبحث قوانین گازها - پایه دهم ریاضی - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته ریاضی
آموزش فیزیک - مبحث قوانین گازها - پایه دهم ریاضی - مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
شیمی - حل تست آزمون جامع 4 سال گذشته - پایه دهم تجربی - مجتمع علامه طباطبایی
دین و زندگی
دین و زندگی - تست و نکته درس 9 - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته تجربی
فیزیک - حل تست انبساط گرمایی - پایه دهم تجربی - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - رشته تجربی
آموزش فیزیک-انبساط سطحی و حجمی و انبساط مایعات+انبساط غیرعادی آب-پایه دهم تجربی
فیزیک - تجربی
آموزش فیزیک - روش های انتقال گرما و حل تست - مجتمع علامه طباطبایی
هندسه
آموزش هندسه - درس اول از فصل 4 - پارت اول - مجتمع علامه طباطبایی
عربی
آموزش عربی - حل تست درس اول تا پنجم - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
فارسی
آموزش فارسی - حل تست درس های 10 تا 14 - مجتمع علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی - صفحه 103 تا 105 - پایه دهم - مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی
آموزش ریاضی - درس ششم - پایه دهم - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبایی
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - گفتار 3 فصل 5 - تنوع دستگاه دفع در جانوران
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی پایه دهم گفتار ۳ از فصل ۵ - مجتمع علامه طباطبایی
فارسی
آموزش ادبيات فارسي - درس شانزدهم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
ریاضی
آموزش رياضي - درس ششم- پايه دهم - پارت اول - مجتمع علامه طباطبايي
هندسه
آموزش هندسه - حل سوال از درس 2 فصل سوم - مجتمع علامه طباطبايي
فیزیک - رشته تجربی
آموزش فيزيك - پايه دهم تجربي - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبايي
فیزیک - رشته ریاضی
آموزش فيزيك - پايه دهم رشته رياضي - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبايي
زبان انگلیسی
آموزش زبان - درس چهارم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زیست شناسی - پایه دهم- گفتار 1 فصل 6 - مجتمع علامه طباطبایی
ریاضی
آموزش ریاضی - جمع بندي تابع - پايه دهم - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبايي
عربی
عربي - حل تست درس ششم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
فیزیک
آموزش فيزيك - پايه دهم رياضي - پارت 1 - مجتمع علامه طباطبايي
شیمی
آموزش شیمی - ادامه‌ی فصل سوم - پارت 2 - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
هندسه
هندسه - حل مساله درس دوم از فصل سوم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
هندسه
آموزش هندسه - درس دوم از فصل سوم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
ریاضی
آموزش رياضي - جمع بندي فصل 5 - پارت 1 - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
فیزیک - رشته تجربی
آموزش فيزيك - پايه دهم تجربي - پارت 1 - مجتمع علامه طباطبايي
فارسی
آموزش ادبيات فارسي - درس 14 - پايه دهم- مجتمع علامه طباطبايي
دین و زندگی
آموزش دین و زندگی - درس نهم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی -درس سوم -پایه دهم
زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی - مبحث ضمایر تاکیدی و انواع فعل-دهم
شیمی
آموزش شيمي - ادامه‌ی فصل سوم - پارت 1 - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
عربی
آموزش عربي - درس هشتم - پايه دهم - مجتمع علامه طباطبايي
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دهم تابع قسمت دوم - مجتمع علامه طباطبایی
زبان انگلیسی
گفتار دوم زبان پایه دهم گرامر درس سوم
عربی
آموزش عربي - درس هفتم - پايه دهم - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زيست‌شناسي - گفتار 1و2 فصل پنجم - پارت 3 - مجتمع علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زيست‌شناسي - گفتار 1و2 فصل پنجم - پارت 2 - مجتمع علامه طباطبايي
زیست شناسی
آموزش زيست‌شناسي - گفتار 1و2 فصل پنجم - مجتمع علامه طباطبايي - پارت 1
زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی - درس 3 Grammer و Writing - مجتمع علامه طباطبایی
فارسی
آموزش فارسی - درس سیزدهم (معنی – آرایه – حل کامل متن پژوهی) - مجتمع علامه طباطبایی
فیزیک - ریاضی
آموزش فیزیک مبحث گرما و تغییر فاز - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی- پارت 2
فیزیک - ریاضی
آموزش فیزیک مبحث گرما و تغییر فاز (پارت 1) - مجتمع آموزشی علامه طباطبایی
فیزیک - تجربی
آموزش فیزیک - دما و دماسنجی و انبساط طولی (پارت 2)- مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
فیزیک - تجربی
آموزش فیزیک - دما و دماسنجی و انبساط طولی (پارت 1)- مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
شیمی
آموزش شیمی مبحث همراهان ناپایدار فصل سوم- پایه دهم - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دهم - فصل پنجم مبحث تابع - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی - پارت 2
ریاضی
آموزش ریاضی پایه دهم - فصل پنجم مبحث تابع - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی -پارت 1
عربی
آموزش عربی درس ششم - مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تمامی حقوق مادی و معنوی فیلم ها و مطالب آموزشی متعلق به مجتمع علامه طباطبایی می باشد.